top of page

VILLKOR

1. Introduktion
 

1.1 Dessa villkor ska styra din användning av vår webbplats.

1.2 Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor till fullo; följaktligen, om du inte håller med dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda vår webbplats.

1.3 Om du gör ett köp på vår webbplats kommer vi att be dig att uttryckligen godkänna dessa villkor.

1.4 Du måste vara minst 18 år för att använda vår webbplats; genom att använda vår webbplats eller godkänna dessa villkor, garanterar och representerar du för oss att du är minst 18 år gammal.

1.5 Vår webbplats använder cookies; genom att använda vår webbplats eller godkänna dessa villkor, samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i vår integritets- och cookiespolicy.

2. Upphovsrättsmeddelande

2.1 Copyright (c) 2018 GeoSmartPro Ltd.

2.2 Med förbehåll för de uttryckliga bestämmelserna i dessa villkor:

(a) vi, tillsammans med våra licensgivare, äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på vår webbplats och materialet på vår webbplats; och

(b) all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på vår webbplats och materialet på vår webbplats är reserverade.

3. Licens att använda webbplatsen

3.1 Du kan:

(a) visa sidor från vår webbplats i en webbläsare;

(b) ladda ner sidor från vår webbplats för cachning i en webbläsare;

(c) skriva ut sidor från vår webbplats;

(d) strömma ljud- och videofiler från vår webbplats; och

(e) använda våra webbplatstjänster med hjälp av en webbläsare,

omfattas av övriga bestämmelser i dessa villkor.

3.2 Förutom vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 3.1 eller andra bestämmelser i dessa villkor, får du inte ladda ner något material från vår webbplats eller spara sådant material på din dator.

3.3 Du får endast använda vår webbplats för dina egna personliga och affärsändamål, och du får inte använda vår webbplats för några andra ändamål.

3.4 Förutom vad som uttryckligen tillåts av dessa villkor, får du inte redigera eller på annat sätt modifiera något material på vår webbplats.

3.5 Såvida du inte äger eller kontrollerar de relevanta rättigheterna till materialet, får du inte:

(a) återpublicera material från vår webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats);

(b) sälja, hyra ut eller underlicensiera material från vår webbplats;

(c) visa allt material från vår webbplats offentligt;

(d) utnyttja material från vår webbplats för kommersiella ändamål; eller

(e) omfördela material från vår webbplats.

3.6 Utan hinder av avsnitt 3.5 får du vidaredistribuera vårt nyhetsbrev i tryckt och elektronisk form till vilken person som helst.

3.7 Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till områden på vår webbplats, eller faktiskt hela vår webbplats, efter eget gottfinnande; du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsningsåtgärder på vår webbplats.

4. Acceptabel användning

4.1 Du får inte:

(a) använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller tillgänglighet;

(b) använda vår webbplats på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet;

(c) använda vår webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkat till) spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annat skadlig datorprogramvara;

(d) utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, dataextraktion och datainsamling) på eller i relation till vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

(e) komma åt eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av någon robot, spindel eller andra automatiserade medel, förutom i syfte att indexera sökmotorer;

(f) bryta mot direktiven som anges i robots.txt-filen för vår webbplats; eller

(g) använda data som samlats in från vår webbplats för all direkt marknadsföringsaktivitet (inklusive utan begränsning e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing och direktutskick).

4.2 Du får inte använda data som samlats in från vår webbplats för att kontakta individer, företag eller andra personer eller enheter.

4.3 Du måste se till att all information du tillhandahåller till oss via vår webbplats, eller i relation till vår webbplats, är sann, korrekt, aktuell, fullständig och icke-vilseledande.

5. Produkter

5.1 Reklam för produkter på vår webbplats utgör en "inbjudan till behandling" snarare än ett avtalserbjudande.

5.2 Vi kan komma att med jämna mellanrum ändra de produkter som finns tillgängliga på vår webbplats, och vi åtar oss inte att fortsätta att leverera någon särskild produkt eller typ av produkt.

5.3 Priser som anges på vår hemsida kan vara felaktiga.

5.4 Försäljning och köp av produkter via vår webbplats kommer att omfattas av försäljningsvillkoren, och vi kommer att be dig att godkänna villkoren i det dokumentet varje gång du gör ett köp på vår webbplats.

5.5 Alla produktrecensioner som du skickar in för publicering på vår webbplats ska omfattas av villkoren i avsnitt 9 och avsnitt 10.

9. Ditt innehåll: licens
 

9.1 I dessa villkor avser "ditt innehåll" alla verk och material (inklusive utan begränsning text, grafik, bilder, ljudmaterial, videomaterial, audiovisuellt material, skript, programvara och filer) som du skickar till oss eller vår webbplats för lagring eller publicering på, bearbetning av eller överföring via vår webbplats.

9.2 Du ger oss en reproducering, lagring och publicering av ditt innehåll på och i relation till denna webbplats och eventuell efterföljande webbplats.

9.3 Du ger oss rätten att underlicensiera de rättigheter som licensieras enligt avsnitt 9.2.

9.4 Du ger oss rätten att väcka talan för intrång i rättigheterna som licensieras enligt avsnitt 9.2.

9.5 Du avsäger dig härmed alla dina moraliska rättigheter till ditt innehåll i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag; och du garanterar och intygar att alla andra moraliska rättigheter i ditt innehåll har avståtts i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

9.6 Du kan redigera ditt innehåll i den utsträckning det är tillåtet med hjälp av redigeringsfunktionen som är tillgänglig på vår webbplats.

9.7 Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor på något sätt, eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa villkor på något sätt, kan vi ta bort, avpublicera eller redigera något eller allt ditt innehåll.

10. Ditt innehåll: regler

10.1 Du garanterar och intygar att ditt innehåll kommer att följa dessa villkor.

10.2 Ditt innehåll får inte vara olagligt eller olagligt, får inte göra intrång i någon persons juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder mot någon person (i varje fall i någon jurisdiktion och enligt tillämplig lag).

10.3 Ditt innehåll, och användningen av ditt innehåll av oss i enlighet med dessa villkor, får inte:

(a) vara ärekränkande eller uppsåtligt falsk;

(b) vara obscen eller oanständig;

(c) gör intrång i någon upphovsrätt, moralisk rätt, databasrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt, rätt att övergå eller annan immateriell äganderätt;

(d) kränka någon rätt till förtroende, rätt till integritet eller rättighet enligt dataskyddslagstiftningen;

(e) utgör försumlig rådgivning eller innehåller något försumligt uttalande;

(f) utgöra en uppmaning att begå ett brott, instruktioner för att begå ett brott eller främja brottslig verksamhet;

(g) vara i förakt för någon domstol, eller i strid med något domstolsbeslut;

(h) bryta mot lagstiftningen om ras eller religiöst hat eller diskriminering;

(i) vara hädisk;

(j) bryta mot lagstiftningen om officiella hemligheter;

(k) bryta mot någon avtalsenlig skyldighet gentemot någon person;

(l) avbilda våld på ett explicit, grafiskt eller vedertaget sätt;

(m) vara pornografisk, oanständig, suggestiv eller sexuellt explicit;

(n) vara osann, falsk, felaktig eller vilseledande;

(o) bestå av eller innehålla instruktioner, råd eller annan information som kan åtgärdas och kan, om den åtgärdas, orsaka sjukdom, skada eller dödsfall eller annan förlust eller skada;

(p) utgör spam;

(q) vara stötande, vilseledande, bedräglig, hotfull, kränkande, trakasserande, asocial, hotfull, hatisk, diskriminerande eller inflammatorisk; eller

(r) orsaka irritation, olägenhet eller onödig oro för någon person.

11. Anmäl missbruk

11.1 Om du får reda på något olagligt material eller aktivitet på vår webbplats, eller något material eller aktivitet som bryter mot dessa villkor, vänligen meddela oss.

11.2 Du kan meddela oss om sådant material eller aktivitet via e-post.

12. Begränsade garantier

12.1 Vi garanterar eller representerar inte:

(a) fullständigheten eller riktigheten av informationen som publiceras på vår webbplats;

(b) att materialet på webbplatsen är uppdaterat; eller

(c) att webbplatsen eller någon tjänst på webbplatsen kommer att förbli tillgänglig.

12.2 Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra någon eller alla av våra webbplatstjänster, och att sluta publicera vår webbplats, när som helst efter eget gottfinnande utan föregående meddelande eller förklaring; och utom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor, kommer du inte att ha rätt till någon ersättning eller annan betalning vid upphörande eller ändring av någon webbtjänst, eller om vi slutar publicera webbplatsen.

12.3 I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och med förbehåll för avsnitt 13.1, utesluter vi alla utfästelser och garantier relaterade till ämnet för dessa villkor, vår webbplats och användningen av vår webbplats.

13. Begränsningar och undantag från ansvar

13.1 Ingenting i dessa villkor kommer att:

(a) begränsa eller utesluta allt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet;

(b) begränsa eller utesluta allt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

(c) begränsa eventuella skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

(d) utesluta alla skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

13.2 De begränsningar och undantag från ansvar som anges i detta avsnitt 13 och på andra ställen i dessa villkor:

(a) omfattas av avsnitt 13.1; och

(b) styr allt ansvar som uppstår under dessa villkor eller som hänför sig till föremålet för dessa villkor, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, vid skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet, utom i den utsträckning som uttryckligen anges på annat sätt i dessa villkor.

13.3 I den mån vår webbplats och informationen och tjänsterna på vår webbplats tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

13.4 Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på förluster som uppstår till följd av någon händelse eller händelser utanför vår rimliga kontroll.

13.5 Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på några affärsförluster, inklusive (utan begränsning) förlust av eller skada på vinst, inkomst, intäkter, användning, produktion, förväntade besparingar, affärer, kontrakt, kommersiella möjligheter eller goodwill.

13.6 Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig med avseende på förlust eller korruption av data, databas eller programvara.

13.7 Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på någon speciell, indirekt eller följdförlust eller skada.

13.8 Du accepterar att vi har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för våra tjänstemän och anställda och, med hänsyn till det intresset, erkänner du att vi är en enhet med begränsat ansvar; du samtycker till att du inte kommer att göra något personligt anspråk mot våra tjänstemän eller anställda med avseende på eventuella förluster som du lider i samband med webbplatsen eller dessa villkor (detta kommer naturligtvis inte att begränsa eller utesluta ansvaret för den begränsade ansvarsskyldigheten sig för våra tjänstemäns och anställdas handlingar och försummelser).

14. Brott mot dessa villkor

14.1 Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa villkor på något sätt, kan vi:

(a) skicka en eller flera formella varningar till dig;

(b) tillfälligt stänga av din åtkomst till vår webbplats;

(c) permanent förbjuda dig att komma åt vår webbplats;

(d) blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt vår webbplats;

(e) kontakta någon eller alla dina internetleverantörer och begära att de blockerar din åtkomst till vår webbplats;

(f) inleda rättsliga åtgärder mot dig, vare sig för avtalsbrott eller på annat sätt; och/eller

(g) stänga av eller ta bort ditt konto på vår webbplats.

14.2 Där vi avbryter eller förbjuder eller blockerar din åtkomst till vår webbplats eller en del av vår webbplats, får du inte vidta några åtgärder för att kringgå ett sådant avstängning eller förbud eller blockering (inklusive utan begränsning att skapa och/eller använda ett annat konto).

15. Tredje parts webbplatser

15.1 Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje part; sådana hyperlänkar är inte rekommendationer.

15.2 Vi har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och deras innehåll, och i enlighet med avsnitt 13.1 tar vi inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

16. Varumärken

16.1 Alla våra logotyper och våra andra registrerade och oregistrerade varumärken är varumärken som tillhör oss; vi ger inget tillstånd för användningen av dessa varumärken, och sådan användning kan utgöra ett intrång i våra rättigheter.

16.2 De tredje parts registrerade och oregistrerade varumärkena eller tjänstemärkena på vår webbplats tillhör deras respektive ägare och, om inte annat anges i dessa villkor, stöder vi inte och är inte anslutna till någon av innehavarna av sådana rättigheter och som sådana kan vi inte ge någon licens att utöva sådana rättigheter.

17. Variation

17.1 Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan.

17.2 De reviderade villkoren ska gälla för användningen av vår webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på webbplatsen, och du avsäger dig härmed alla rättigheter som du annars kan behöva att underrättas om, eller att samtycka till, ändringar av dessa villkor.17.3 Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till dessa villkor, kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke till varje översyn av dessa villkor; och om du inte ger ditt uttryckliga samtycke till de reviderade villkoren inom den period som vi kan ange, kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto på webbplatsen, och du måste sluta använda webbplatsen.

18. Uppdrag

18.1 Du samtycker härmed till att vi kan överlåta, överföra, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt hantera våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

18.2 Du får inte utan vårt föregående skriftliga medgivande tilldela, överföra, lägga ut underkontrakt eller på annat sätt hantera några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

19. Avskiljbarhet

19.1 Om en bestämmelse i dessa villkor av domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla.

19.2 Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse i dessa villkor skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

20. Tredje parts rättigheter

20.1 Ett avtal enligt dessa villkor är till vår fördel och din fördel och är inte avsett att gynna eller vara verkställbart av någon tredje part.

20.2 Utövandet av parternas rättigheter enligt ett kontrakt enligt dessa villkor är inte föremål för samtycke från någon tredje part.

21. Helt avtal

21.1 Med förbehåll för avsnitt 13.1 ska dessa villkor, tillsammans med vår integritets- och cookiespolicy, utgöra hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till din användning av vår webbplats och ska ersätta alla tidigare avtal mellan dig och oss i relation till din användning av vår webbplats.

22. Lag och jurisdiktion

22.1 Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.

22.2 Eventuella tvister som rör dessa villkor ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för Englands domstolar.

23. Lagstadgade och regulatoriska upplysningar

23.1 Vi är registrerade i Companies House; du hittar onlineversionen av registret på https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11378703, och vårt registreringsnummer är 11378703.

24. Våra detaljer

24.1 Denna webbplats ägs och drivs av GeoSmartPro Ltd.

24.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 11378703 och vårt registrerade kontor är GeoSmartPro Ltd, 1,70 Watford Croxley, 1st  Våning, byggnad 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.3 Vår huvudsakliga verksamhet är GeoSmartPro Ltd, 1,70 Watford Croxley, 1st  Våning, byggnad 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post med den postadress som anges ovan;

(b) genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen;

(c) per telefon, om  det finns ett kontaktnummer publicerat på vår webbplats vid tillfället; eller

(d) via e-post, med hjälp av den e-postadress som publiceras på vår webbplats om det finns en vid tillfället.

bottom of page