top of page

SEKRETESS OCH

POLICY FÖR COOKIES

1.       Introduktion

1.1     Vi har åtagit oss att skydda integriteten för våra webbplatsbesökare och kunder; i denna policy förklarar vi hur vi kommer att hantera dina personuppgifter.

1.2     Denna policy gäller där vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på dina personuppgifter; med andra ord, där vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter.

1.3     Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster, kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du första gången besöker vår webbplats.

1.4     I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till GeoSmartPro Ltd. För mer information om oss, se avsnitt 17.

2.       Hur vi använder dina personuppgifter

2.1     I detta avsnitt 2 har vi beskrivit:

(a)     de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan komma att behandla;

(b)     i fallet med personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter;

(c)     de ändamål för vilka vi kan behandla personuppgifter; och

(d)     den rättsliga grunden för behandlingen.

2.2     Vi kan komma att behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användningsdata"). Användningsdata kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, såväl som information om tidpunkt, frekvens och mönster för din tjänstanvändning. Källan till användningsdata är vårt analytiska spårningssystem. Dessa användningsuppgifter kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

2.3     Vi kan komma att behandla dina kontouppgifter ("kontouppgifter"). Kontouppgifterna kan innehålla ditt namn och din e-postadress. Källan till kontodata är du eller din arbetsgivare. Kontouppgifterna kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.

2.4     Vi kan komma att behandla information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller genom våra tjänster ("publiceringsdata"). Publiceringsuppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrera vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.

2.5     Vi kan behandla information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss om varor och/eller tjänster ("förfrågningsdata"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

2.6     Vi kan komma att behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation ("kundrelationsdata"). Kundrelationsdata kan inkludera ditt namn, din arbetsgivare, din tjänstetitel eller roll, dina kontaktuppgifter och information som finns i kommunikation mellan oss och dig eller din arbetsgivare. Källan till kundrelationsdata är du eller din arbetsgivare. Kundrelationsdata kan behandlas i syfte att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, föra register över dessa kommunikationer och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen en korrekt förvaltning av våra kundrelationer.

2.7     Vi kan komma att behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och tjänster, som du ingår med oss och/eller via vår webbplats ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan inkludera dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsdetaljer. Transaktionsuppgifterna kan behandlas i syfte att tillhandahålla de köpta varorna och tjänsterna och föra korrekta register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal och våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.

2.8     Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev ("aviseringsdata"). Aviseringsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

2.9     Vi kan behandla information som finns i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensdata"). Korrespondensdata kan innefatta kommunikationsinnehållet och metadata som är associerade med kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata associerad med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifterna kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och för att föra journaler. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet och kommunikation med användare.

2.11  Vi kan behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna policy när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

2.12  Vi kan behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna policy där det är nödvändigt för syftet att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.

2.13  Utöver de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 2, kan vi också behandla dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

 

4.       Lämna dina personuppgifter till andra

 

4.2     Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och/eller professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för syftet att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, erhålla professionell rådgivning eller upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden. eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

4.4     Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster kan hanteras av våra betaltjänstleverantörer, Paypal och Stripe. Vi kommer att dela transaktionsdata med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar. Du kan hitta information om betaltjänstleverantörernas sekretesspolicyer och praxis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev och https://stripe.com/gb/privacy.

4.5     Vi kan komma att avslöja dina förfrågningsuppgifter till en eller flera av de utvalda tredjepartsleverantörer av varor och tjänster som identifierats på vår webbplats i syfte att göra det möjligt för dem att kontakta dig så att de kan erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster till dig . Varje sådan tredje part kommer att agera som personuppgiftsansvarig i förhållande till de förfrågningsuppgifter som vi tillhandahåller den; och vid kontakt med dig kommer varje sådan tredje part att tillhandahålla dig en kopia av sin egen integritetspolicy, som kommer att styra den tredje partens användning av dina personuppgifter.

4.6     Utöver det specifika avslöjandet av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4, kan vi avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons intressen. Vi kan också avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

5.       Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1     I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om de omständigheter under vilka dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2     Du godkänner att personuppgifter som du lämnar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan vara tillgängliga, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra andras användning (eller missbruk) av sådana personuppgifter.

6.       Behåller och raderar personuppgifter

6.1     Detta avsnitt 6 anger våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

6.2     Personuppgifter som vi behandlar för något eller några syften ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen.

6.3     Vi kommer att behålla dina personuppgifter enligt följande:

(a)     Alla personuppgifter som läggs in på vår webbplats kommer att bevaras i minst 5 år efter den 21 december 2019 och under en period på högst 10 år efter den 21 december 2019. [1] 

6.4     I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange under vilka perioder dina personuppgifter kommer att bevaras. I sådana fall kommer vi att fastställa lagringsperioden baserat på följande kriterier:

(a)     perioden för lagring av dina personuppgifter som anges på vår webbplats kommer att bestämmas baserat på ditt individuella fall. [2] 

6.5     Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7.       Tillägg

7.1     Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.

7.2     Du bör kontrollera den här sidan då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

7.3     Vi kan meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post eller via systemet för privata meddelanden på vår webbplats.

8.       Dina rättigheter

8.1     I detta avsnitt 8 har vi sammanfattat de rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen. Vissa av rättigheterna är komplexa och inte alla detaljer har tagits med i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

8.2     Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen är:

(a)     rätten till tillgång;

(b)     rätten till rättelse;

(c)     rätten till radering;

(d)     rätten att begränsa behandlingen;

(e)     rätten att invända mot behandling;

(f)     rätten till dataportabilitet;

(g)     rätten att klaga till en tillsynsmyndighet; och

(h)     rätten att återkalla samtycke.

8.3     Du har rätt till bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter och, där vi gör, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen inkluderar detaljer om ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att förse dig med en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, men ytterligare kopior kan vara föremål för en rimlig avgift.8.4   Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

8.5     Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling; du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar när behandling är nödvändig: för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; för efterlevnad av en rättslig skyldighet; eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8.6     I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: du bestrider riktigheten av personuppgifterna; behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med vår behandling, men du behöver personuppgifter för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av den invändningen. Om behandlingen har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla det på annat sätt: med ditt samtycke; för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person; eller av skäl av viktigt allmänintresse.

8.7     Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grund av din speciella situation, men endast i den mån den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att: utföra en uppgift som utförs i allmänt intresse eller i utövandet av någon officiell auktoritet som tillkommer oss; eller syftet med de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller så är behandlingen avsedd för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8.8     Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål). Om du gör en sådan invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8.9     Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål på grunder som hänför sig till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

8.10  I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

(a)     samtycke; eller

(b)     att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås,

        och sådan behandling utförs på automatiserade sätt, har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller dock inte om den skulle inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

8.11  Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagar, har du en laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

8.12  I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, har du rätt att när som helst återkalla det samtycket. Återkallelse kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen före återkallelsen.

8.13  Du kan utöva alla dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss, utöver de andra metoderna som anges i detta avsnitt 8.

9.       Tredje parts webbplatser

9.1     Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser.

9.2     Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parts sekretesspolicyer och praxis.

10.     Personuppgifter om barn

10.1  Vår webbplats och tjänster riktar sig till personer över 18 år. [3] 

10.2  Om vi har anledning att tro att vi har personuppgifter om en person under den åldern i våra databaser, kommer vi att radera dessa personuppgifter.

11.     Uppdaterar information

11.1  Meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

12.     Om cookies

12.1  En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

12.2  Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "sessions" cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att förfalla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

12.3  Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och hämtas från cookies.

13.     Cookies som vi använder

13.1  Vi använder cookies för följande ändamål:

(a)     autentisering - vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats (cookies som används för detta ändamål är: beständiga cookies);

(c)     kundvagn - vi använder cookies för att upprätthålla statusen för din kundvagn när du navigerar på vår webbplats (cookies som används för detta ändamål är: beständiga cookies);

(d)     personalisering - vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa vår webbplats för dig (cookies som används för detta ändamål är: beständiga cookies);

(e)     säkerhet - vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter, och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet (cookies som används för detta ändamål är: beständiga);

(f)     reklam - vi använder cookies för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig (cookies som används för detta ändamål är: beständiga cookies);

(g)     analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och tjänster (cookies som används för detta ändamål är: beständiga cookies); och

(h)     cookie-samtycke - vi använder cookies för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av cookies mer generellt (cookies som används för detta ändamål är: persistenta cookies).

14.     Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

14.1  Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

14.2  Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Den information som samlas in om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/ . De relevanta cookies är: persistenta cookies.

14.3  Vi publicerar Google AdSense intressebaserade annonser på vår webbplats. Dessa är skräddarsydda av Google för att spegla dina intressen. För att fastställa dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser på webben med hjälp av cookies. Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är kopplade till din webbläsare genom att besöka: https://adssettings.google.com . Du kan också välja bort AdSense-partnernätverkscookien genom att använda dessa inställningar eller använda Network Advertising Initiatives mekanism för att välja bort flera cookies på: http://optout.networkadvertising.org . Dessa opt-out-mekanismer använder dock själva cookies, och om du tar bort cookies från din webbläsare kommer ditt opt-out inte att bibehållas. För att säkerställa att en opt-out upprätthålls för en viss webbläsare kan du överväga att använda Googles webbläsarplugin som finns på: https://support.google.com/ads/answer/7395996 . De relevanta cookies är: persistenta cookies.

 

15.     Hantera cookies

15.1  De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies och ta bort cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få uppdaterad information om blockering och radering av cookies via dessa länkar:

(a)     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);

(b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)     http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)     https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

(f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

15.2  Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.

15.3  Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

17.     Våra detaljer

17.1  Denna webbplats ägs och drivs av GeoSmartPro Ltd.

17.2  Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 11378703, och vårt registrerade kontor är på GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st  Våning, byggnad 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

17.3  Vår huvudsakliga verksamhet är GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st  Våning, byggnad 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA..

17.4  Du kan kontakta oss:

(a)     per post, till den postadress som anges ovan;

(b)     genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen;

(c)     per telefon, om  det finns ett kontaktnummer publicerat på vår webbplats vid tillfället; eller

(d)     via e-post, med hjälp av den e-postadress som publiceras på vår webbplats då och då.

bottom of page